แบบฟอร์มการตรวจลงตราวีซ่า

Publish Date: 2020-07-01


File: ตม. 47 แบบแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว
Size: 34.27 MB


File: ตม. 7 คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
Size: 137.22 MB


File: ตม. 8 คําขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
Size: 161.27 MB