การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'The Use of Corpora in the 21st Century'

On Friday, 16 Mar 2018,จำนวนผู้อ่าน: 127มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'The Use of Corpora in the 21st Century' ซึ่งเป้นกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learning English โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคลังข้อมูลภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสตวรรษที่ 21 ในหระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม *** ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ***

Gallery


Lastest News

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'The Use of Corpora in the 21st Century'
  • งานสัมมนาด้านการศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารด้านการศึกษา Going Global 2018
  • China Education Expo 2018 (CEE 2018)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ทุนจากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
  • ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากโครงการ SEA-Teacher Project
  • ทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2561
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำปี 2017-2018
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program
  • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม "EURASIA Higher Education Summit 2018"