ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ทุนจากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

On Wednesday, 21 Feb 2018,จำนวนผู้อ่าน: 127สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนรัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่งประเทศ ผู้มีสิทธิสมัครรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษดี โดยจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศวโรปการ (DIFA TES) หรือผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือผลสอบอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในทักษะการอ่านและการฟังที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 และผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ รายละเอียดหลักสูตรปรากฎในเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ http://tica.thaigov.net หัวข้อ "ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบร่วมกับรัฐบาลอินเดีย" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ird@nstru.ac.th หรือ คุณพิทยา  บูรณะรัช โทรศัพท์หมายเลข 02-203-500 ต่อ 43102Lastest News

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'The Use of Corpora in the 21st Century'
  • งานสัมมนาด้านการศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารด้านการศึกษา Going Global 2018
  • China Education Expo 2018 (CEE 2018)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ทุนจากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
  • ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากโครงการ SEA-Teacher Project
  • ทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2561
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำปี 2017-2018
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program
  • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม "EURASIA Higher Education Summit 2018"