รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561

On Thursday, 02 Nov 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 2. เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กาลังศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป (สําหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอีกอยางน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกบการสัมผัสผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง อาจจะมีข้อจํากัดในการเข้าชั้นเรียนระดับปริญญาตรี)
 3. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาที่กําลังศึกษาอย่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมัครได้
 4. มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นํา ทํากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอยางต่อเนื่อง
 5. ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่น ๆ 
 6. ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 7. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผาน่ Skype ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้หรือผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจํานวน 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

เอกสารสําคัญที่ต้องส่ง มีดังนี้

 • เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องในหน้าสุดท้ายที่ลงชื่อ กำกับ และทั้งสองหน้าของ Essays 2 ข้อ
 • Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลัย มีลายเซ็นผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกำกับ
 • จดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ 

- ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่นิสิต/นักศึกษากำลังเรียน/เคยเรียนด้วย

- ฉบับที่2 รับรองโดยบุคคลอื่นที่นิสิต/นักศึกษาเคยร่วมงานด้วย เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึกงาน, โค้ช, หรือหัวหน้าฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่ควรให้เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้)

 • สําเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี) หากไม่มี ให้แนบสําเนาบัตรประชาชนแทน (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
 • สําเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)หมายเหตุ: เอกสารสําคัญข้างต้นใช้อยางละ 1 ชุด ่ (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online Applicationและส่งสําเนามาพร้อม ใบสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกดั เพื่อทําการคัดเลือกเบื้องต้น)

หมายเหตุ: เอกสารสําคัญข้างต้นใช้อยางละ 1 ชุด (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online Applicationและส่งสําเนามาพร้อมใบสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อทําการคัดเลือกเบื้องต้น)

หากนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือในการสมัคร หรือมีข้อสงสัย สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ทางช่องทางอีเมล์ ird@nstru.ac.th หรือช่องทาง Facebook : Ird Nstru

 

 

Gallery


Lastest News

 • การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563
 • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
 • ร่วมส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ " India-Thailand :Commerce, Connectivity and Culture"
 • การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงอากาศยาน
 • แหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Office II (Evaluation)
 • โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ