การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council

On Monday, 09 Oct 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127British Council จะจัดสัมมนา  "Going Global 2018 : Global Connections, local impact"  ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็น การพัฒนาการอุดมศึกษาในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวันกำหนดปิดรับสมัครได้ที่ http://www.britishcouncil.org/going-global/participate/poster-presentations 

หรืออีกช่องทางหนึ่ง ทางอีเมล์ kantanach.chayapong@britishcouncil.or.th

 Lastest News

  • การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563
  • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
  • ร่วมส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ " India-Thailand :Commerce, Connectivity and Culture"
  • การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงอากาศยาน
  • แหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Office II (Evaluation)
  • โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ