ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS

On Monday, 04 Sep 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถาบัน Russian Academy of Sciences (RANS) ประเทศรัสเซีย ได้เปิดให้บุคคลหรือองค์กรที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่

1. นโยบายด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

2. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนักและวัฒนธรรม

3. สินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์อาหาร

4. นิเวศวิทยาและสุขภาพประชากร

5. การสงวนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิประเทศ

6.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการอนุรักษ์ทรัพยากรและเทคโนโลยีของเหลือเป็นศูนย์ (Zero Waste)

 

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.raen.info หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ prezidiumraen@yandex.ru (Prof.Antonov)

โดยมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 Lastest News

  • การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563
  • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
  • ร่วมส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ " India-Thailand :Commerce, Connectivity and Culture"
  • การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงอากาศยาน
  • แหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Office II (Evaluation)
  • โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ