ขอเชิญผู้สนใจเข้่าร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

On Tuesday, 01 Aug 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ในหัวข้อ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจดกี่ยวกับระบบ กระบวนการกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการ 

โดยมูลนิธิฯ จะจัดอบรมสัมมนา 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน สำหรับรุ่นที่ 1 จะจัดอบรมสัมมนาในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น และรุ่นที่ 2 จะจัดอบรมสัมมนาในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ จ.กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.frdgf.or.th หรือ http://frdgf-training.job.thai.com

 Lastest News

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนกาารสอน (Technology Enhanced Learning)
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้่าร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ: กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative:LMI)
  • Australian Centre for Sustainable Studies & Training (ACSST) ร่วมกับ Confexhub International Centre for Professional Development (CICPD) จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10-Day Diplomas of sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green Building)”