ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560

On Friday, 26 May 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้จัดลำดับผู้สมัคร (Priority List) เพื่อให้คณะกรรมการของ HIDA และ JPO พิจารณาต่อไป หลักสูตรที่กำลังเปิดรับ มีดังนี้
1. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Patents
- กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560
- กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 23 มิถุนายน 2560


2. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Trademarks
- กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2560
- กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 29 กันยายน 2560


3. หลักสูตร JPO/IPR Training Course on Managing IP
- กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2560
- กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 29 กันยายน 2560

 


ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฝึกอบรมดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดทุนและการสมัครจากเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หัวข้อกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข่าวประชาสัมพันธ์
Photo Cr. by KKULastest News

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนกาารสอน (Technology Enhanced Learning)
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้่าร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ: กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative:LMI)
  • Australian Centre for Sustainable Studies & Training (ACSST) ร่วมกับ Confexhub International Centre for Professional Development (CICPD) จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10-Day Diplomas of sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green Building)”