โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ

On Tuesday, 18 Apr 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127ด้วยประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ  Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสหประชาชาติที่จะคัดเลือกบุคลากรวัยหนุ่มสาวและมีคุณสมบัติเหมาะสมจากประเทศสมาชิกที่ไม่มีบุคลากรหรือมีบุคลากรจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยที่กำหนด (underrepresented) และเป็นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงจำนวนบุคลากรของประเทศสมาชิกที่ทำงานในสำนักเลขาธิการสหประชาชาติตามหลักภูมิศาสตร์ และเพื่อให้สหประชาชาติมีบุคลากรที่มีอายุเฉลี่ยลดลง

โครงการนี้เปิดรับสมัครบุคลากรสัญชาติของตนทำงานในสหประชาชาติจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Underrepresented) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานภายใต้โครงการนี้ มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และดำรงตำแหน่งระดับกลางและรับอาวุโสในสหประชาชาติต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 12114 หรือ 12139Lastest News

  • การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563
  • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
  • ร่วมส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ " India-Thailand :Commerce, Connectivity and Culture"
  • การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงอากาศยาน
  • แหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Office II (Evaluation)
  • โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ