ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560

On Thursday, 23 Mar 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: C

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุนสำหรับการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนานเป็นเวลา 4 ปี และสำหรับการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี ในกรณีที่ผู้รับทุนจำเป็นต้องพัฒนาระดับภาษาจีนเริ่มศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. โปรดพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาหรืออาจารย์ในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนและสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 คน
ผโปรดให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ระเบียบและข้อแนะนำในการสมัครทุนฯ ได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Annoucements (Thai) และลงทะเบียนเพื่อรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua 

 

ผู้สมัครศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ระเบียบและข้อแนะนำในการสมัครทุนฯ ได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Annoucements Lastest News

  • การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563
  • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
  • ร่วมส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ " India-Thailand :Commerce, Connectivity and Culture"
  • การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงอากาศยาน
  • แหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Office II (Evaluation)
  • โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ