ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ: กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative:LMI)

On Thursday, 23 Mar 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative:LMI) จำนวน 2 การประชุม ซึ่งจัดต่อเนื่องกันที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 นี้

1) การประชุม LMI Frontiers of Science Education Symposium ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้นการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์จากประเทศสมาชิก LMI 6 ประเทศได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ เทคนิคการสอน และขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

2) การประชุม LMI Young Scientists Program ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการหารือและการสร้างเครือข่ายสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI ในด้านการทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถส่งใบสมัครไปยังกระทวงการต่างประเทศภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทางไปรษณีอิเลิกทรอนิกส์ napamasp@mfa.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กองอเมริกาเหนือ โทรศัพท์ 02-6435124Lastest News

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนกาารสอน (Technology Enhanced Learning)
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้่าร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ: กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative:LMI)
  • Australian Centre for Sustainable Studies & Training (ACSST) ร่วมกับ Confexhub International Centre for Professional Development (CICPD) จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10-Day Diplomas of sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green Building)”