ดูในรูปแบบปฏิทินรายเดือน

5th Batch of SEA-Teacher Project

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะรับนักศึกษาครูชาวต่างชาติ 2 คนเพื่อมาปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

Date: 22 Jan 2018 - 18 Feb 2018

Time: 08:30 - 17:30

Place: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช