ดูในรูปแบบปฏิทินรายเดือน

การวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎและประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือฯ กับตัวแทนผู้บริหารจาก Sam Houston State University

ผู้บริหารและคณะทำงานจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์ มรภ.นครศรีธรรมราช จะเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการวางแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏและประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจาก College of Education ของ Sam Houston State University

Date: 19 Nov 2017 - 20 Nov 2017

Time: 08:30 - 18:30

Place: ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี