คณะทำงานหน่วยวิเทศสัมพันธ์


บุคลากรหน่วยวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

  

1. นางสาวสุทธาวัลย์  ชัยแสง           ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

2. นายอานนท์ แจ่มจันทร์                ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

3. นางสาวสุกัญญา สุทธิชาติ           ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 
  

 

 

เกี่ยวกับเรา