คณะทำงานหน่วยวิเทศสัมพันธ์


บุคลากรหน่วยวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

  

  นางสาวชนัยชนม์ ดำศรี | ผู้ช่วยอธิการบดี 

 นางสาวจตุพร คงทอง | รองหัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์


 

 นางสาวสุทธาวัลย์ ชัยแสง | นักวิเทศสัมพันธ์

 

 นายอานนท์ แจ่มจันทร์ | นักวิเทศสัมพันธ์


  

 นางสาวสุกัญญา สุทธิชาติ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


  

 

 

 

เกี่ยวกับเรา