วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา
สร้างพันธมิตร ประสานกิจกรรมความร่วมมือ ยึดถือความเป็นเลิศด้านการศึกษา บูรณาการความเป็นนานาชาติอย่างผสมกลมกลืน

 

วิสัยทัศน์               
เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการด้านต่างประเทศ โดยอาศัยช่องทางความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรระหว่างประเทศมุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ
1. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ
2. เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในเวทีนานาชาติผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ
3. สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาค
4. พัฒนาความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย และและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
6. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
7. เผยแพร่ข้อมูลด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ  มีจิตสาธารณะ

เกี่ยวกับเรา