ประวัติความเป็นมา


สำนักวางแผนและพัฒนามีฐานะเป็นแผนกในสำนักงานอธิการเรียกว่า “แผนกแผนงานและประเมินผล” ก่อนหน้าประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2527 ต่อมาเมื่อมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530 แผนกแผนงานและประเมินผลในได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สำนักวางแผนและพัฒนา” ประกอบด้วยส่วนราชการ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายวางแผนและประเมินผล และฝ่ายสถิติข้อมูลภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 สำนักวางแผนและพัฒนา ได้แบ่งส่วนราชการ 5 ฝ่าย ทำหน้าที่กำหนดแนวทางจัดทำแผนงานและโครงสร้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทำงบประมาณของสถาบันติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณประจำปีตลอดถึงการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านงบประมาณภายนอกสถาบันในปี พ.ศ. 2541 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ เรื่องแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือแบ่งส่วนราชการสถาบันจึงได้ออกประกาศสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543 ให้สำนักแผนและพัฒนา เป็นสำนักมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยให้มีสำนักงานเลขานุการ โดยประกอบไปด้วยกลุ่มอำนวยการ ได้แก่ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประมวลผลกลุ่มสถิติและข้อมูล กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ การดำเนินงานของสำนักงานแผนและพัฒนาได้ดำเนินงานและพัฒนางานต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจุบัน เพื่อการเตรียมการเป็นนิติบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำนักงานวางแผนและพัฒนา และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสถาบัน

ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ปรับไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ตั้งเป็นหน่วยวิเทศสัมพันธ์

ในปี พ.ศ. 2555 หน่วยวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ โดยมีหน้าที่ดูแล ประสานงานและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

ในปี พ.ศ. 2561 มีการผนวกรวมงานเครือข่ายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิเทศสัมพันธ์ และรับผิดชอบการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นเพิ่มอีกหนึ่งบทบาท

ภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คือ การให้บริการวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายหลักของหน่วยงาน เช่น การจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์และบุคลากรในแต่ละคณะ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในอนาคต

เกี่ยวกับเรา